Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania strony internetowej profil-pabianice.pl, której właścicielem jest firma PPUH Profil z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Warszawska 176,

zarejestrowana pod numerem NIP: 7311001637, Regon: 470921196.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające do zawarcia transakcji poza stroną internetową.
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Wszystkie Towary prezentowane na stronie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel strony w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetowa z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową (formularz), telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Właściciel strony skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Strony Internetowej w celu ich przetwarzania w związku z dalszą realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 4 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę.
 2. Płatność za zamówiony Towar i sposób jej realizacji jest ustalany poza systemem strony internetowej.

§ 5 Zmiana Regulaminu

 1. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym terminie. Zmieniony regulamin pojawi się niezwłocznie na stronie internetowej.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólne. 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Właścicielem Strony a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Właściciela Strony.

Data opublikowania regulaminu: 18.09.2017 r.

SWITCH THE LANGUAGE
Cart

No products in the cart.